Skutečný lidský obraz


Přinášíme tu první část článku Jens Bjørnebo „Socialismus a svoboda“

avatar
Autor. Napsal předchůdce MODERN TIMES Orientering.
E-mail: jens@nytid.no
Publikováno: 25. března 2015

Orientering 10. prosince 1966

Kameny se stěhovaly na dno Moldavska
V Praze jsou pochováni tři císaři
Všechno velké i malé se jednou změní
Jedna noc má dvanáct hodin, pak je celý den

A časy se mění. Skvělý plánovač
Bude prasknout - jak položili mocní muži
A i když se šíří jako krvavé kohouty
Pokud se časy změnily, moc nepomohla

Kameny se stěhovaly na dno Moldavska
V Praze jsou pochováni tři císaři
Všechno velké i malé se jednou změní
Jedna noc má dvanáct hodin, pak je celý den

Brecht

Kuriózní pro nás Časové dilema je to, že v našem století, v tomto statečném, novém 20. století, není myšlenka jediného nového politického myšlení. Konzervatismus, liberalismus, buržoazní centrum, buržoazní levice, sociální demokracie, socialismus, marxismus, komunismus, anarchismus, syndikalismus atd. - to vše pochází z politického myšlení 1800. století. To se stalo tak katastrofálním, protože jinak se celý svět změnil - a téměř ve všech směrech. Především to druhé, to není (je to kurzíva?) Politické myšlení se změnilo samo, a tak náš světonázor jako celek: Přírodní věda, ekonomika, strojírenství, průmyslové vztahy, filozofie, umění - v neposlední řadě - : náš pohled na to, co je lidská bytost: díky psychiatrii, fyziologii a zejména prostřednictvím psychologie, náš čas získal poněkud nový lidský obraz, novou antropologii.
Protože politika si klade za cíl najít lidskou podobu soužití jednotlivců a skupin na Zemi, musí být politické myšlení nezbytně založeno na pohledu člověka, z antropologického pohledu a musí se dokonce stát produktem tohoto pohledu.
Když se však dnešní politický způsob myšlení neustále neobnovuje tím, že jako svůj základ přijme stále pravdivější lidský obraz - pak se toto ztuhlé politické kreslení samozřejmě dostane do stále silnějších konfliktů s realitou.

Velmi viditelný eksempel på virkningen av en politikk, bygget på et feilaktig menneskebilde, er de uhyrlige rasekonflikter som utspiller seg i en rekke land, – meget sterkt for tiden i Sydafrika og USA, for å bruke et par tilfeller som er velkjente. Den konservative politikken i disse områdene bygger stadig på den tradisjonelle anskuelse at negere, samt en del andre farvede, er mindreverdige, ikke intellektuelt og moralsk utviklingsdyktige, ikke i stand til å bære et selvstendig ansvar etc. Dermed er de strengt tatt ikke mennesker, men innehar sin plass i Guds store husholdning som en slags høyere husdyr, som bør utnyttes best mulig til fordel for de egentlig mennesker –, nemlig de hvite.
Synspunktet har – fordi det altså bygger på en urealistisk antropologi – logisk nok måttet føre til katastrofer.
Uhyre grelt kommer det samme til uttrykk i situasjonen i de tidligere kolonial-områder, hvor de hvite kolonisatorer i sin tid uten videre bestemte at de opprinnelige innbyggeres funksjon i verden var å bli brukt som arbeidsdyr av de nye erobrere. Hele den opprinnelige kolonisasjon av Afrika og Asia var egentlig en eneste jaktekspedisjon, et sammenhengende forretningsforetagende. Ett av de nifseste eksempler kan hentes fra Kongo, som i sin tid ble forært den belgiske kong Leopold som hans private gressgang, utelukkende til personlig berikelse. Kong Leopold benyttet også anledningen uten noe forsøk på å skjule eller maskere sin grådighet, – og eftersom dette var tidspunktet hvor gummien for alvor var begynt å bli en internasjonal nødvendighetsartikkel, og nettopp det ulykkelige Kongo var stappende fullt av gummitrær, kom tragedien til å utspille seg i skogene og på gummiplantasjene. Det var de innfødte som ble brukt til innsankingen av gummien, og eftersom det skulle skje i et forsert tempo på grunn av kongens og landets økonomi, ble det brukt metoder overfor de innfødte, som var av en bestialitet som selv innenfor den gjengse kolonialpolitikk var oppsiktvekkende. Jeg skal bare nevne at Kongos befolkning i løpet av ca. 10 år ble desimert fra anslagsvis 30 millioner til 8 millioner. Kong Leopolds kolonialpolitikk vakte selv den gang en lite smigrende oppmerksomhet, – men den var allikevel et presist uttrykk for det herskende menneskesyn, for tidens antropologi. Hva England, Frankrike og andre stormakter tillot seg i andre land, f. eks. i China og i Indo-China, er heller ikke morsomt å tenke på, og det er ingen tvil om at vi i dag må betale regningene for det som er skjedd tidligere.

Den første plikt er selvfølgelig å få revidert til bunns den gamle oppfatning av begrepene raser og nasjonaliteter som merverdige eller mindreverdige. Det blir først og fremst en ny og mer realistisk antropologi som må utbres.
Et annet eksempel på den tidligere antropologi som har vært grunnleggende for visse tankeganger, er den tanke at mennesker med tilstrekkelig lave inntekter heller ikke har full verdi som mennesker, – altså at de er vant til det, de trives med det, og de sjeneres ikke av fattigdom på samme måte som vi helt utviklede mennesker ville gjøre det. Jeg husker et morsomt eksempel på dette fra en historie som ble fortalt i min barndom – om en sørlandsk skipsrederfamilie:
Datteren i huset spør sin mor: «Du mamma, spiser matrosene høy?» Mammaen gir da det absolutt humane svar: «Nei da, barnet mitt, de er mennesker ligesom oss, bare ikke så fine.»

I det liberalt-borgerlige – alt annet enn kommunistiske – ukeblad, det tyske «Der Spiegel», sto det nettopp offentliggjort en økonomisk beregning av utgiftene i Vietnam. Ifølge «Spiegel», som igjen har sine tall fra «Newsweek», koster det I dag 375 000 dollar å få tatt livet av en motstander. Hver drepte Vietcong-soldat koster altså over 2 millioner kroner. (Samtidig driver vi med innsamlinger blant privatfolk!) I min barndom – under lavkonjunkturen og depresjonen – hadde man et annet middel til å holde det økonomiske gående; for å holde det internasjonale prisnivå på visse varer, på tross av en stadig svakere kjøpekraft, pleide man å ødelegge store avlinger av særlig kaffe og korn, mens andre sultet. Dette, å brenne eller å kaste i havet bestemte råvarer for å unngå prisfall på verdensmarkedet, var jo en nesten ufattelig human metode, sammenlignet med å opprettholde en evig krigstilstand – egentlig med den underforståtte begrunnelse at disse menneskene, f. eks. for tiden i det fjerne land Vietnam, de har nu hatt sammenhengende krig i ca 30 år, og de er vant til å ha det slik. De husker ikke noe annet. I det minste bør de nu snart ha vennet seg til det.
Selvfølgelig ønsker vi alle sammen at det kunne bli slutt på disse evige mordene på og lemlestelsene av mennesker andre steder på jorden, – men hvis nu en virkelig varig fred vil medføre en depresjon, en tid av langvarig lavkonjunktur, ville vi være villige til å betale denne prisen for freden?
Jeg tror ikke det.
Dette er det tragiske dilemma verden befinner seg i i dag, og det er en virkning av forstenet, foreldet politisk tekning. I alt vesentlig har vårt århundres kriger ikke hatt noen andre enn økonomiske årsaker, og Vietnamkrigen er ingen unntagelse.

Dette er verdenskrisen i dag: at politikken intet forhold har til det menneskelige. Denne krisen går igjen i alle kapitalistiske land, i de sosialdemokratiske land, og – i de sosialistiske land.
Marxismens ufullstendige og feilaktige antropologi ligger på et annet og noe subtilere plan enn den grove kapitalismens feiltagelser. Det marxistiske menneskebilde lider av at det er bygget på et altfor rasjonalt, altfor rasjonalistisk, trosgrunnlag. Det er et menneskebilde som både er rasjonalistisk og dogmatisk religiøst, og selv om feiloppfatningen er subtilere, vil den kunne bli uhyrlig og livsfarlig i sine virkninger.
Som en kapitalistisk verden ser ut til å føre til evigvarende kriger og undertrykkelser utad, vil en størknet marxisme uten en fornyelse av sitt menneskebilde føre til en undertrykkelse innad. I denne vår verden – så redselsfull som den ser ut i dag – vil det være en fryktelig fristelse å si at å tale om frihet, ytringsfrihet, informasjonsfrihet – det er som å forlange kaviar på bordet, når man mangler brød.
Hvis jeg et øyeblikk hadde trodd noe slikt, ville det ha vært meningsløst å tale om sosialisme og frihet. Jeg tror ikke på en videreføring av en ubegrenset kapitalisme, eg tror den er dødbringende. Og jeg har den største sympati og interesse for de verdenshistoriske forandringer som er skjedd med de sosialistiske land. (Jeg har gitt uttykk for dette tidligere, og har for lenge siden mistet retten til å få visum til USA). Men jeg er like overbevist om at en verden uten ytringsfrihet, og vel å merke en meget vidtgående, en faktisk fullstendig ubegrenset ytringsfrihet, en slik verden vil ødelegge seg selv. Ytringsfriheten er ikke kaviar i dag. En stat, en verdensdel, en verden uten ytringsfrihet, har ikke lenger muligheter til vekst og til utvikling og til fornyelse. Den kan i beste fall bli et vokskabinett, I verste fall en sammenhengende konsentrasjonsleir, – den totalitære, sensurbelastede samfunnsfor, vil først og fremst skade seg selv.

Prosessene mot de to forfattere i Moskva har aktualisert spørsmålet med stor kraft. Prosessene er I seg selv ved Gud ikke noe lyspunkt i en mørk verden, men de har trukket lyspunkt etter seg: den vestlige verdens heftige reaksjon på prosessene er et lyspunkt. En helt ny ting er, at for første gang i sosialismens historie, er kommunister og borgerlige enige i moralsk å fordømme en handling av det sovjet-russiske rettssystem. Og det nytter ikke å avvise denne reaksjon med å henvise til at vi er småborgere som står i storkapitalens tjeneste.
Det har hendt noe i verden. Både på bunnen av Moldau og på bunnen av Themsen og på bunnen av Volga har stenene vandret ganske betraktelig.

Se annen del og tredje del av Bjørneboes tekst om anarkismen.


Orienteringsspalten er fra MODERN TIMESs forløper Orientering (1953-1975), og redigeres av Line Fausko. line@nytid.no

Předplatné 195 NOK